Om oss

Bankens Ledelse
Halvor Sveen, Chief Executive Officer, Maritime & Merchant Bank ASA

Halvor Sveen

Chief Executive Officer

Halvor Sveen har lang ledererfaring innen bank og shipping fra selskaper som Gjensidige NOR, Grieg Shipping Group og Pareto Bank ASA, hvor han også ledet bankens Shipping & Offshore satsning. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.

     

Linda Christin Hoff

Chief Credit Officer

Linda Christin Hoff har lang erfaring innenfor bank, finans og shipping fra Norge og utlandet hvor hun har jobbet i selskaper som Nordea Bank ASA, Norske Skogindustrier ASA, Pexip AS og SpareBank 1 SR-Bank. Hun har hatt ulike styreverv, blant annet i Maritime & Merchant Bank ASA. Linda er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

  Linda Christin Hoff, Chief Credit Officer, Maritime & Merchant Bank ASA
     
Lars Fossen, Chief Risk and Compliance Officer, Maritime & Merchant Bank ASA

Lars Fossen

Chief Risk and Compliance Officer
Deputy Chief Executive Officer

Lars Fossen har erfaring fra lederstillinger i Toten Sparebank og DNB. Han har videre bred ledererfaring fra Eika-Gruppen, blant annet som medlem av konsernledelsen med ansvar for Bankdrift og IT. Han har hatt ulike styreverv innenfor Bank og Finans. Han er utdannet Handelsøkonom med tilleggsutdannelse innen revisjon (Certified Internal Auditor).

     

Tor Stenumgaard

Chief Financial Officer

Tor Stenumgaard har bred operasjonell erfaring fra rente- og valutamarkedet i Norge og utlandet fra selskaper som DnB Markets, Chase Manhattan Bank, ABG Sundal Collier, Swedbank/First Securities og Sparebank1 Markets. Han har en MBA.

  Tor Stenumgaard, Chief Financial Officer, Maritime & Merchant Bank ASA
     
Per Ugland, Executive Director, Maritime & Merchant Bank ASA

Per Ugland

Executive Director

Per Ugland har 35 års erfaring fra DNB. Han har erfaring fra ulike lederstillinger, bl.a. DNBs Shippingdivisjon, Investor Relations, Group Services, Group Risk Management samt diverse sentrale kredittkommiteer. Han har vært styremedlem i diverse datterselskap av banken. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Bankens Styre

Endre Røsjø

Styreleder

Endre Røsjø er en norsk investor og aktiv eier innenfor en rekke industrier; shipping, eiendom, olje og energi, media og verdipapirer.  Han utdannet på NHH og innehar en MBA fra Harvard.  Han er styreleder og eneeier av Centennial AS og Pinemont Securities Ltd, medlem av London Stock Exchange.

 

Henning Oldendorff

Henning Oldendorff er eneeier og styreleder i Egon Oldendorff GmbH & Co KG, som eier Oldendorff Carriers, en ledende internasjonal operatør og skipseier innen tørrbulk, med en årlig omsetning på cirka 4 milliarder dollar og med rundt 4.000 ansatte.

 

Nikolaus Oldendorff

Nikolaus Oldendorff er eier av det ledende tyske rederiet Reederei Nord GmbH. Han har en Master of Science fra CASS i London, Shipping and Trading. Før han begynte i Reederei Nord i 2010, hadde han forskjellige stillinger i internasjonal shipping og maritim industri; Aker Yards, Bocimar, Maersk Broker og Deutsche Schiffsbank.

 

Magnus Leonard Roth

Magnus Leonard Roth har lang erfaring fra maritime sektor. Han var med å grunnlegge Ocean Trawlers som ble en ledende aktør innen industrielt fiske i perioden 1997-2016 og hadde ledende posisjoner i dette selskapet. Han er en aktiv investor i norsk og internasjonal shipping.

 

Karin S. Thorburn

Karin S. Thorburn er professor i finans ved NHH og professor II ved The Wharton School of University of Pennsylvania i USA. Hun er styremedlem i Global LNG Services AS og SEB Investment Management AB, og var tidligere styremedlem i Nordea Bank Norge ASA. I 2016 var hun medlem av Mork-utvalget, som vurderte aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Hun har en doktorgrad i finans fra Stockholm School of Economics. 

 

Ingrid Elvira Leisner

Ingrid Elvira Leisner har årelang erfaring som styremedlem og leder av revisjonskomitéer fra en rekke styrer innen sektorer som shipping, farmasi og olje. Hun er utdannet siviløkonom fra University of Texas, USA.

 

Anne-Margrethe Firing

Anne-Margrete Firing har en lang karriere innen skipsfinansiering. Hun startet sitt yrkesliv i rederivirksomhet innenfor regnskap og finans. Hun ble ansatt i shippingavdelingen i Nordea (daværende Christiania Bank) i 1984, og har frem til 2020 vært ansatt i banken. Anne-Margrethe har hatt en rekke ledende posisjoner blant annet Head of Syndication Shipping Department, COO Shipping Oil Services and International Division og vært leder for Nordeas utenlandske filialer.  Hun har vært medlem av bedriftsforsamlingene i Norsk Hydro ASA (2002-2018) og Equinor ASA (2007-2014). Anne-Margrethe har sin utdannelse fra NHH i Bergen (Foretaksøkonom).

 
ESG Policy

Maritime & Merchant Bank ASA ønsker å opptre ansvarlig og etisk, og adferden vi forventer av våre kunder gjenspeiles i standardene vi setter for oss selv. Bedriftens samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility) handler om å kombinere lønnsomhet med ansvarlige handlinger. Fokusområdene våre er ansvarlige utlån, å være en trygg bank for våre innskuddskunder, ivareta kundenes personvern og forebygge økonomisk kriminalitet samtidig som vi tar godt vare på våre ansatte.

Bankens mål er å støtte bærekraftige kunder og partnere på lang sikt, og vi tror disse resultatene kan oppnås gjennom fortsatt utvikling av vår egen virksomhet samtidig som vi oppmuntrer til positiv utvikling av kunder og andre partnere. Å være en bærekraftig bank vil endre seg med kravene vi står overfor, og dette er en gradvis og stadig pågående prosess.

Miljø

Skipsfart er en viktig komponent innenfor internasjonal handel, og representerer i dag den mest effektive måten å transportere store varemengder over store områder. Skipsfart transporterer råvarer, mat og ferdige produkter mellom ulike markeder. De totale CO2-utslippene for skipsfart utgjør om lag 3% av de globale CO2-utslippene.

Å gjøre skipsfartsnæringen mer bærekraftig er en kollektiv utfordring som krever engasjement fra alle aktører i hele verdikjeden når det gjelder avkarbonisering, ansvarlig resirkulering av skip og sikring av arbeidskraft og menneskerettigheter for sjøfolk og andre arbeidere i næringen. Som finansinstitusjon har vi muligheten til å gi veiledning og støtte ved å dele vår kunnskap med våre partnere og kunder.

I juni 2021 vedtok IMO (internasjonal sjøfartsorganisasjon) nye omfattende regler for CO2-utslipp som gjelder for eksisterende skip. Regelverket er delt inn i tre ulike komponenter: Energy Efficiency Ship Index (EEXI) som tar for seg skips tekniske effektivitet; Carbon Intensity Indicator (CII) vurderingsskjema som fokuserer på operasjonell effektivitet; og Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) som konsentrerer seg om styringssystemet. Forskriften trer i kraft januar 2023.

EU, gjennom EU-kommisjonen, presenterte for Europaparlamentet i juli 2021 en omfattende pakke med forslag som skal redusere EUs totale utslipp av drivhusgasser (GHG) med 55% innen 2030 i forbindelse med EUs overordnede mål for full avkarbonisering innen 2050. Pakken inneholder omfattende reguleringer av både operasjonell og skattemessig karakter for den maritime næringen som gradvis vil bli pålagt fra starten av 2023. IMOs og EUs foreslåtte regelverk er viktige skritt mot reduserte utslipp fra shippingindustrien. Maritime & Merchant Bank ASA vil følge det grundige arbeidet med implementering av de respektive regelverk tett i årene som kommer og vi vil etter beste evne støtte våre kunder i arbeidet med å tilpasse seg de nye reglene.

Sosialt

Banken arbeider kontinuerlig for at kvinner og menn skal ha like muligheter, og at ingen personer skal oppleve noen form for diskriminering på grunn av kjønn, hudfarge, religion, alder, seksuell legning, sivilstand, etnisitet, funksjonshemming, politisk syn eller annen personlig preferanse. Banken fremmer likestilling, noe som gjenspeiles i våre forretningsprosesser for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere. Andelen kvinner i banken er 46% av de ansatte, og 25% av ledergruppen.

Styresett

Banken har, og skal fortsette å bygge, en sterk compliance-kultur. Dette sikrer at banken etterlever gjeldende lover, regler og forskrifter i markedet og landene vi opererer i. Ettersom regulatoriske krav fortsetter å utvikle seg, vil vi kontinuerlig investere i utvikling av vårt rammeverk innen risikostyring for å sikre at eventuelle nye krav forblir fast forankret i våre daglige aktiviteter.

Vårt hovedfokus når det gjelder eierstyring er forhold knyttet til kunders eierskap, hvitvasking (Anti Money Laundering), kundekontroll (Know Your Customer) og terrorfinansiering (Combating the Financing of Terrorism). Banken har utviklet omfattende spørreskjemaer som sendes til hver potensiell kunde før inngåelse av et nytt kundeforhold.